Vážení obchodní partneři,
chceme Vás informovat o tom, že majitel naší společnosti, Giesserei Heunisch, GmbH, rozhodl o sjednocení právní formy všech členů skupiny HEUNISCH. Z tohoto důvodu došlo od 1. 6. 2014 ke změně právní formy Slévárny HEUNISCH, a.s., jako jediné akciové společnosti ve skupině, na společnost s ručením omezeným.
Nový název firmy je od uvedeného data Slévárna HEUNISCH, s.r.o. Zároveň dochází k upřesnění adresy sídla firmy na:

Slévárna HEUNISCH, s. r. o.,
Krásná 253
CZ-352 01 Krásná

U adresy se jedná jen o administrativní úpravu, firma sídlí stále na stejném místě. Daňové identifikační číslo (DIČ) a identifikační číslo organizace (IČ) zůstává stejné, vzájemně uzavřené závazky a vztahy také.


Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228, (dále jen „Společnost“),

oznamuje,

podle ustanovení § 538 zákona o obchodních korporacích, následující prohlášení akcií za neplatné, o kterém rozhodlo na svém zasedání dne 18. 3. 2014 takto:

- představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., po předchozím určení dodatečné přiměřené lhůty k předložení akcií, která marně uplynula dnem 31. 1. 2014, prohlašuje za neplatné následující kmenové listinné akcie na jméno vydané společností Slévárna HEUNISCH, a.s., a to:

1) listinné kmenové akcie, emitované dne 2. dubna 2012 jako akcie na majitele, dnes ze zákona akcie na jméno (ustanovení § 2 odst. 1 Zákona č. 134/2013 Sb.), série A, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, s následujícími čísly:

145-146, 205-205, 218-220, 221-222, 223-223, 224-229, 230-230, 234-235, 236-237, 244-245, 325-327, 397-398, 412-413, 535-538, 565-567, 568-569, 652-653, 672-673, 695-698, 707-708, 729-729, 731-731, 732-733, 843-844, 852-852, 858-859, 860-861, 867-867, 870-872, 873-873, 874-878, 879-883, 884-893, 910-914, 915-919, 996-1002, 1003-1005, 1006-1008, 1009-1010, 1013-1014, 1015-1016, 1030-1035, 1037-1041, 1042-1043, 1047-1050, 1051-1053, 1054-1054, 1057-1058, 1260-1260, 1266-1267, 1268-1268, 1269-1274, 1275-1275, 1276-1277, 1280-1280, 1281-1281, 1320-1323, 1372-1372, 1377-1378, 1379-1379, 1380-1382, 1383-1384, 1385-1386, 1389-1390, 1391-1395, 1398-1401, 1402-1403, 1424-1425, 1442-1443, 1444-1445, 1446-1446, 1447-1447, 1545-1545, 1552-1553, 1573-1574, 1575-1575, 1580-1582, 1583-1584, 1585-1589, 1590-1591, 1597-1600, 1605-1605, 1606-1608, 1609-1610, 1617-1618, 1619-1620, 1650-1651, 1683-1684, 1685-1689, 1729-1733, 1740-1740, 1779-1779, 1796-1796, 1887-1888, 1889-1892, 1915-1919, 1965-1966, 1972-1973, 1980-1981, 1988-1989, 1990-1993, 1994-1998, 2003-2004, 2008-2009, 2023-2026, 2027-2032, 2039-2039, 2047-2048, 2049-2050, 2073-2074, 2075-2078, 2079-2082, 2093-2093, 2109-2110, 2111-2114, 2117-2117, 2118-2119, 2159-2160, 2173-2176, 2193-2196, 2204-2207, 2237-2240, 2251-2255, 2260-2263, 2295-2296, 2324-2325, 2326-2327, 2344-2345, 2377-2381, 2400-2404, 2405-2409, 2410-2415, 2416-2425, 2435-2437, 2444-2449, 2467-2470, 2483-2487, 2508-2511, 2518-2519, 2522-2522, 2532-2533, 2538-2540, 2562-2562, 2563-2564, 2567-2570, 2571-2571, 2583-2583, 2584-2585, 2613-2614, 2625-2630, 2635-2636, 2638-2639

2) hromadné listiny, emitované dne 2. dubna 2012 jako akcie na majitele, dnes ze zákona akcie na jméno (ustanovení § 2 odst. 1 Zákona č. 134/2013 Sb.), série B, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, s následujícími čísly:

11, 28-29

Uvedené akcie, jejichž vlastnictví předtím přešlo podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře, tj. na společnost Gießerei Heunisch, GmbH se sídlem Westheimer Strasse 6, 91438 Bad Windsheim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úředního soudu Fürth HRB 2029, jsou prohlášeny za neplatné, poněvadž přes výzvu zveřejněnou v Obchodním věstníku dne 3. 1. 2014 pod značkou OV440804-140103, nebyly ani v dodatečně určené lhůtě předloženy.

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.

Ing. Ladislav Mošovský v.r.
místopředseda představenstva


Oznámení o uložení projektu změny právní formy do sbírky listin

Společnost Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 35122,

oznamuje podle ustanovení § 33 odst. 4 zákona o přeměnách, že do příslušné Sbírky listin Krajského soudu v Plzni byl uložen projekt změny právní formy společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s. na společnost s ručením omezeným, a to dne 19. 03. 2014.

Úplné znění projektu přeměny právní formy je přístupné ve sbírce listin po zadání názvu nebo identifikačního čísla společnosti do kolonky veřejný rejstřík, a to na internetové stránce:

portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx


Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228, (dále jen »Společnost«),

oznamuje,

že dosavadní vlastníci listinných akcií společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., je mohou předložit bance Komerční banka, a.s. (banka oprávněna provádět výplatu protiplnění), IČ: 45317054, v dodatečné lhůtě od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014 na pobočce Komerční banky a.s. Praha 1, Václavské náměstí 42, PSČ 114 07, pondělí a středa od 8:30 do 18:00, úterý, čtvrtek a pátek od 8:30 do 17.00, tel. 955 545 111. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do konce dodatečné lhůty, postupuje společnost Slévárna HEUNISCH, a.s., podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním listinných akcií bance Komerční banka, a.s., (banka oprávněna provádět výplatu protiplnění), podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že Komerční banka, a.s., poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání akcií.

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.

Ing. Ladislav Mošovský v.r.
místopředseda představenstva


Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228, (dále jen »Společnost«),

oznamuje,

že dosavadní vlastníci listinných akcií společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., je mohou předložit bance Komerční banka, a.s. (banka oprávněna provádět výplatu protiplnění), IČ: 45317054, od 2. 12. 2013 na pobočce Komerční banky a.s., Praha 1, Václavské náměstí 42, PSČ 114 07, pondělí a středa od 8:30 do 18:00, úterý, čtvrtek a pátek od 8:30 do 17.00, tel. 955 545 111. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností Slévárna HEUNISCH, a.s., která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost Slévárna HEUNISCH, a.s., podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním listinných akcií bance Komerční banka, a.s., (banka oprávněna provádět výplatu protiplnění), podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že Komerční banka, a.s., poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání akcií.

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.

Ing. Ladislav Mošovský v.r.
místopředseda představenstva


Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228, (dále jen »Společnost«)

uveřejňuje ve smyslu § 183l odst. 2 obchodního zákoníku usnesení mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 15. 10. 2013 a závěry znaleckého posudku

Usnesení mimořádné valné hromady Společnosti:

1. Společnost Giesserei Heunisch, GmbH se sídlem Westheimer Strasse 6, 91438 Bad Windsheim , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úředního soudu Fürth HRB 2029 vlastní akcie společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s. jejichž souhrnná jmenovitá hodnota podle § 183i odst. l a § 183 i odst. 4 obch. zák. činí 90,05 % ( devadesát celých pět setin procenta ) základního kapitálu společnosti s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen podíl 90,4 % (devadesát celých čtyři desetiny procenta ) na hlasovacích právech ve společnosti. Tento akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. l obchodního zákoníku.

2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií vydaných společností, vlastněných akcionáři společnosti odlišnými od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným společností přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva). Na hlavního akcionáře tak ke dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře.

3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění v penězích ve výši 8.043 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti vydanou v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 633-21/13 ze dne 2. 8. 2013, vypracovaným znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno, ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že znalec považuje částku 8.043 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.

4. Dosavadní vlastníci akcií je předloží bance Komerční banka, a.s. (banka oprávněna provádět výplatu protiplnění), IČ: 45317054, do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva na pobočce Komerční banky a.s. Praha 1, Václavské náměstí 42, PSČ 114 07, pondělí a středa od 8:30 do 18:00, úterý, čtvrtek a pátek od 8:30 do 17.00, tel. 955 545 111. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností Slévárna HEUNISCH, a.s., která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost Slévárna HEUNISCH, a.s., podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním listinných akcií bance Komerční banka, a.s., (banka oprávněna provádět výplatu protiplnění), podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že Komerční banka, a.s., poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání akcií.

Závěry znaleckého posudku

Datum, ke kterému je výše protiplnění stanovena, je 30. červen 2013. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu.
Rekapitulace výsledků jednotlivých metod ocenění (po zaokrouhlení):
Metoda 1 ks akcie o nominální hodnotě 1 000,- Kč

  • Výnosová metoda DCF 8 043,- Kč
  • Účetní hodnota vlastního kapitálu 6 739,- Kč

Po zvážení všech předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou mi k datu zpracování tohoto posudku známy, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činím tento závěr:
Výše protiplnění za 1 kus akcie s nominální hodnotou 1 000, - Kč společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s. je po zaokrouhlení 8 043,- Kč.

Informace o uložení notářského zápisu v sídle Společnosti:

Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti je pro ně v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti o realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů.

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.

Ing. Ladislav Mošovský v.r.

místopředseda představenstva


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228, (dále jen Společnost)

svolává

na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti Giesserei Heunisch,GmbH, Westheimer Strasse 6, 91438 Bad Windsheim, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Úředního soudu Fürth, HRB 2029 (dále jen „Hlavní akcionář“) a v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 15. 10. 2013 od 14.00 hodin v restauraci Hotelu Goethe, na adrese Aš, Čapkova 1501, PSČ 352 01

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
4. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“).
5. Závěr.

Další informace vč. podmínek pro výkon hlasovacího práva:

• Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen dne 15. 10. 2013 od 13.30 hodin v místě konání valné hromady.
• Právo účastnit se valné hromady má každý akcionář Společnosti.
• Akcionář při zápisu do listiny přítomných akcionářů předloží originál listinných akcií na majitele, jejichž držitelem je, nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva.
• Právo k účasti na valné hromadě u akcionářů, kteří si doposud nepřevzali listinné akcie Společnosti, bude ověřeno ze závěrečného seznamu akcionářů v CDCP (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) ke dni 30. 3. 2012.
• Akcionář – fyzická osoba, se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění.
• Akcionář – právnická osoba jednající statutárním orgánem se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, a statutární orgán předloží platný průkaz totožnosti.

Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, z něhož musí být patrné, kdo je za zmocnitele oprávněn plnou moc zmocněnci udělit, a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění.
Pokud je akcionářem zahraniční osoba, pak musí být výše uvedené doklady předkládané při zápisu do listiny přítomných akcionářů superlegalizovány, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného.
• Při hlasování na valné hromadě představuje každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií 1 hlas.
• Akcionáři se valné hromady účastní na vlastní náklady.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, resp. v oznámení o jejím konání nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 10. 10. 2013. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů přede dnem konání valné hromady, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, resp. oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů přede dnem konání valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich akcií (dále jen „Akcie“) na hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku ve výši 8.043 Kč za jednu akcii (dále jen „protiplnění). Navrhovaná výše protiplnění je rovna hodnotě akcií Společnosti a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Při určení této výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak z účetních výkazů Společnosti, a dále z konzultací se znalcem a závěrů znaleckého posudku vypracovaným znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno, která provedla ocenění akcií Společnosti.

Závěry znaleckého posudku

Datum, ke kterému je výše protiplnění stanovena, je 30. červen 2013. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu. Rekapitulace výsledků jednotlivých metod ocenění (po zaokrouhlení): Metoda 1 ks akcie o nominální hodnotě 1.000,- Kč
• Výnosová metoda DCF 8.043,- Kč
• Účetní hodnota vlastního kapitálu 6.739,- Kč

Po zvážení všech předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou mi k datu zpracování tohoto posudku známy, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činím tento závěr:
Výše protiplnění za 1 kus akcie s nominální hodnotou 1.000, - Kč společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s. je po zaokrouhlení 8.043,- Kč.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 8.043 Kč za jednu akcii Společnosti, za přiměřené, neboť navrhovaná výše dle názoru představenstva není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici, reflektuje hodnotu celé Společnosti (a to i s přihlédnutím k obchodnímu plánu Společnosti) a odpovídá též závěrům znalce Ing. Ivany Prchalové Heřboltové, CSc, jejíž znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k Akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k Akciím.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 183j odst. 5 obchodního zákoníku vlastníky zastavených Akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení Akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady Společnosti.

Informace o zpřístupnění dokumentů

V sídle Společnosti budou ode dne svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny, v době od 9.00 do 15.00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře Společnosti, a to doklady prokazující určení hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění a znalecký posudek. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.

Ing. Ladislav Mošovský v.r.
místopředseda představenstva


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228,

svolává

v souladu s § 184a obchodního zákoníku a čl. 14 stanov akciové společnosti

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 25.06.2013 od 14,00 hodin v restauraci Hotelu Goethe, na adrese Aš, Čapkova 1501, PSČ 352 01

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2012 a stavu jejího majetku k 31.12.2012.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2012 vč. informací o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012.
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2012 vč. zprávy auditora.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
8. Volba člena dozorčí rady společnosti.
9. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů dozorčí rady společnosti včetně odměňování
10. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2012.
11. Závěr.

Další informace vč. podmínek pro výkon hlasovacího práva:

• Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen dne 25.06.2013 od 13,30 hodin v místě konání valné hromady.
• Právo účastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti.
• Akcionář při zápisu do listiny přítomných akcionářů předloží originál listinných akcií na majitele, jejichž držitelem je, nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva.
• Právo k účasti na valné hromadě u akcionářů, kteří si doposud nepřevzali listinné akcie společnosti a jejichž listinné akcie nebyly dosud ve veřejné dražbě prodány, bude ověřeno ze závěrečného seznamu akcionářů v CDCP (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) ke dni 30.03.2012.
• Akcionář – fyzická osoba, se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění.
• Akcionář – právnická osoba jednající statutárním orgánem se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, a statutární orgán předloží platný průkaz totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, z něhož musí být patrné, kdo je za zmocnitele oprávněn plnou moc zmocněnci udělit, a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění.

Pokud je akcionářem zahraniční osoba, pak musí být výše uvedené doklady předkládané při zápisu do listiny přítomných akcionářů superlegalizovány, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného.

• Při hlasování na valné hromadě představuje každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií 1 hlas.
• Akcionáři se valné hromady účastní na vlastní náklady.
• Účetní uzávěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012 jsou k nahlédnutí v sekretariátu sídla společnosti po dobu 30-ti dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8,00 do 14,00 hod., a rovněž budou předány akcionářům při zápisu do listiny přítomných akcionářů na valnou hromadu.

Vybrané údaje z účetní uzávěrky za rok 2012 v tis. Kč:

Aktiva k 31.12.2012 celkem:   
245 964

Pasiva k 31.12.2012 celkem:   
245 964

Výnosy celkem:   
449 619

Stálá: 88 317

Vlastní kapitál : 207 047

Náklady celkem: 433 657

Oběžná: 154 238

Cizí zdroje: 38 917

Zisk před zdaněním: 19 802

Ostatní: 3 409

Ostatní: 0

Zisk po zdanění: 15 962

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.:

Ing. Ladislav Mošovský v.r.

místopředseda představenstva


Představenstvo akciové společnosti

Slévárna HEUNISCH, a. s.

Sídlo: Krásná, PSČ 351 22, IČ: 45357374

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228

OZNAMUJE,

že v souladu s usnesením mimořádné valné hromady ze dne 10.1.2012 mohou akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z emise vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 30. 3. 2012, převzít listinné akcie v dodatečné přiměřené lhůtě.
Společnost Slévárna HEUNISCH, a. s., pověřila předáním listinných akcií akcionářům společnost M3V Praha, a.s. Předávání akcií bude prováděno po telefonické dohodě v pracovní dny v termínu od 1. 11. 2012 do 1. 4. 2013 včetně v sídle pověřené společnosti společnosti M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 266 316 070 nebo 602 311 784, e-mail: m3v@m3v.cz.
Za společnost Slévárna HEUNISCH, a. s., informace podá pan Petr Pokorný, tel.č. 354 503 250, e-mail: petr.pokorny@heunisch-guss.cz.
Akcionář - fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.
Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže mimo to řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.
Dále Vás chceme informovat, že ve výše uvedeném termínu Vás může navštívit pracovník pověřené společnosti k předání listinných akcií.
Upozorňujeme, že nepřevezme-li si akcionář listinné akcie v dodatečné přiměřené lhůtě od uveřejnění výzvy k převzetí akcií, je společnost oprávněna listinné akcie prodat ve veřejné dražbě v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Výtěžek z prodeje akcií (po započtení pohledávek společnosti proti dotčené osobě vzniklých v souvislosti s prodejem akcií) vyplatí společnost dotčené osobě nebo jej uloží do úřední úschovy.
Společnost Slévárna HEUNISCH, a.s., provádí rovněž v souladu s usnesením valné hromady a rozhodnutím představenstva výkup vlastních akcií. Každému akcionáři je nabízena kupní cena ve výši 1 500 Kč za jednu akcii. Akcionáři mohou svůj zájem o prodej akcií uplatnit při předávání akcií.
Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se výměny akcií budou zveřejňovány na www.m3v.cz a www.heunisch-guss.com/cz.

Představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., IČ: 45357374, se sídlem Krásná, PSČ 351 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228,
svolává

v souladu s § 184a obchodního zákoníku a čl. 14 stanov akciové společnosti

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 11.06.2012 od 14,00 hodin v restauraci Hotelu Goethe, na adrese Aš, Čapkova 1501, PSČ 352 01

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2011 a stavu jejího majetku k 31.12.2011.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2011 vč. informací o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011.
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2011 vč. zprávy auditora.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti včetně odměňování
9. Volba člena dozorčí rady společnosti.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti včetně odměňování
11. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2011.
12. Závěr.

Další informace vč. podmínek pro výkon hlasovacího práva:
• Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen dne 11.06.2012 od 13,30 hodin v místě konání valné hromady.
• Právo účastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti.
• Akcionář při zápisu do listiny přítomných akcionářů předloží originál listinných akcií na majitele, jejichž držitelem je, nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva.
• Právo k účasti na valné hromadě u akcionářů, kteří si doposud nepřevzali listinné akcie společnosti, bude ověřeno ze závěrečného seznamu akcionářů v CDCP (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) ke dni 30.03.2012.
• Akcionář – fyzická osoba, se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění.
• Akcionář – právnická osoba jednající statutárním orgánem se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, a statutární orgán předloží platný průkaz totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se zmocněnec akcionáře při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (či jiné evidence, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované), ne staršího 3 měsíců, z něhož musí být patrné, kdo je za zmocnitele oprávněn plnou moc zmocněnci udělit, a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat i rozsah zmocněncova oprávnění. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, pak musí být výše uvedené doklady předkládané při zápisu do listiny přítomných akcionářů superlegalizovány, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví něco jiného.
• Při hlasování na valné hromadě představuje každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií 1 hlas.
• Akcionáři se valné hromady účastní na vlastní náklady.
• Účetní uzávěrka za rok 2011 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011 jsou k nahlédnutí v sekretariátu sídla společnosti po dobu 30-ti dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8,00 do 14,00 hod., a rovněž budou předány akcionářům při zápisu do listiny přítomných akcionářů na valnou hromadu.

Vybrané údaje z účetní uzávěrky za rok 2011 v tis. Kč:

Aktiva k 31.12.2011 celkem: 234 089 Pasiva k 31.12.2011 celkem: 234 089 Výnosy celkem: 450 236
Stálá: 74 075 Vlastní kapitál : 191 183 Náklady celkem 421 799 Oběžná: 156 134 Cizí zdroje: 42 906 Zisk před zdaněním: 36 338
Ostatní 3 880 Ostatní: 0 Zisk po zdanění: 28 437

Za představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.:

Ing. Ladislav Mošovský v.r.
místopředseda představenstva


Představenstvo akciové společnosti

Slévárna HEUNISCH, a. s.

Sídlo: Krásná, PSČ 351 22, IČ: 45357374

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228

OZNAMUJE,

že v souladu s usnesením mimořádné valné hromady ze dne 10. 1. 2012 mohou akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 30. 3. 2012, převzít listinné akcie.
Společnost Slévárna HEUNISCH, a. s., pověřila předáním listinných akcií akcionářům společnost M3V Praha, a.s. Předávání akcií bude prováděno po telefonické dohodě v pracovní dny v termínu od 4. 4. 2012 do 4. 7. 2012 v sídle pověřené společnosti M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 266 312 350 nebo 602 311 784, e-mail: m3v@m3v.cz.
Za společnost Slévárna HEUNISCH, a. s., informace podá pan Petr Pokorný, tel.č. 354 503 250, e-mail: petr.pokorny@heunisch-guss.cz.
Akcionář - fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.
Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže mimo to řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.
Společnost Slévárna HEUNISCH, a.s., provádí rovněž v souladu s usnesením valné hromady a rozhodnutím představenstva výkup vlastních akcií. Každému akcionáři je nabízena kupní cena ve výši 1 500 Kč za jednu akcii. Akcionáři mohou svůj zájem o prodej akcií uplatnit při předávání akcií.
Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se výměny akcií budou zveřejňovány na www.m3v.cz a www.heunisch-guss.com/cz.

Představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.


Představenstvo akciové společnosti

Slévárna HEUNISCH, a. s.

Sídlo: Krásná, PSČ 351 22, IČ: 45357374

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu B, vložce 228

OZNAMUJE,

tímto ve smyslu ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s., dne 10. 1. 2012 rozhodla o změně podoby akcií ze zaknihované podoby na listinnou podobu. Tato změna je také uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti www.heunisch-guss.com/cz

Představenstvo společnosti Slévárna HEUNISCH, a.s.

Heunisch Guss