Nákupní a dodací podmínky

Slévárna HEUNISCH, a. s. Krásná /
Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

( VYDÁNÍ 2011 )

Preambule/výhradní dodatek

Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatelů je objednatel vázán jen tehdy, pokud tuto skutečnost písemně potvrdí. Tyto obchodní podmínky platí také pro veškeré budoucí dodávky.

Písemná forma/potvrzení zakázky

Písemná forma

Smlouvy, ostatní ujednání a objednávky dodávek, jakož i jejich změny a doplnění musí mít písemnou formu. Jako písemnou objednatel též akceptuje elektronickou či faxovou komunikaci.

Potvrzení zakázky

Smlouvy a objednávky dodávek považuje objednatel za přijaté, pokud je dodavatel do jednoho týdne po jejich obdržení písemně neodmítne a v této lhůtě toto odmítnutí nedoručí objednateli. V průběhu dalšího týdne je objednatel po dohodě s dodavatelem oprávněn objednávku písemně odvolat.

Ceny a platební podmínky

Splatnost/Skonto

Splatnost začíná nejdříve doručením faktury, jež obsahuje veškeré zákonné a jiné náležitosti, nikoliv však před dodáním a technickým převzetím objednaného zboží, popř. přijetím služby. Pro datum přijetí faktury platí datum razítka doručení objednateli. Pokud objednatel přijme předčasné plnění, je termínem dodání zboží či jiného plnění termín přijetí předčasné dodávky. Sjednaná lhůta splatnosti se však prodlužuje o počet dní, o které dodavatel plnil předčasně. Objednateli je zachován nárok na úhradu nižší ceny dodávek (tzv. odečtení skonta) také tehdy, když objednatel ve lhůtě splatnosti neuhradí celé nižší ceny dodávek, protože započítává nebo zadržuje platby v přiměřené výši z titulu vad dodávek; splatnost počíná po odstranění všech vad. Objednatel provede platby za dodané zboží či jiné plnění pouze za předpokladu bezvadnosti dodávky a faktury.

Tvorba cen

Pevná cena

V případě zvyšování cen je dodavatel povinen tuto skutečnost objednateli písemně oznámit minimálně 6 týdnů přede dnem, ke kterému má být zvýšení cen účinné, a podrobně je zdůvodnit. Na základě druhu dodací podmínky není dohoda o místě plnění dotčena. Pokud není dohodnuto jinak, platí dohodnuté ceny jakožto pevné ceny (včetně obalů) až do vydodání zakázky franko závod objednatele. Zvýšení cen je účinné, pouze pokud s ním bude objednatel písemně souhlasit.

Přizpůsobení ceny

Fakturují se dohodnuté ceny, pokud se tyto mají na trhu snížit nebo nejsou pevně stanoveny jsou směrodatné nejnižší denní ceny. Pokud nebyla v objednávce ani jiném ujednání sjednána cena dodávky či jiného plnění, vyhrazuje si objednatel právo cenu před započetím plnění ze strany dodavatele písemně odsouhlasit. Pokud dodavatel započne plnění bez písemného souhlasu objednatele, jdou veškeré náklady s tím spojené k jeho tíži. V případě, že objednatel nebude souhlasit s cenou dodávky či jiného plnění, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Zvýšení cen dodávky v mezidobí od objednávky až do dodací doby je vůči objednateli účinné, pokud je tak stanoveno písemně. Pokud není dohodnuto nic jiného, jsou sjednané ceny cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými. Před jakýmkoliv zvýšením cen je dodavatel povinen vyžádat si písemným souhlasem objednatele. Sjednané ceny zahrnují veškeré související náklady, včetně obalů, poštovného,nezbytných či sjednaných dokladů a pojištění přepravy.

Vedlejší náklady

K dohodnutým cenám dodavatel připočítá daň z přidané hodnoty v sazbě dle aktuální právní úpravy. Uznání zvýšených nebo snížených dodávek zůstává objednateli vyhrazeno. Nebezpečí škody na dodávaném zboží či jiném plnění nese dodavatel až do okamžiku jeho předání objednateli či jím stanoveným osobám na místě, kam je třeba dodat zboží či jiné plnění dle objednávky.

Vypracování nabídky

Nabídková cena za dodané zboží či jiná plnění obsahuje veškeré náklady dodavatele ke splnění objednávky v souladu s dokumentací dodavatele, jakož i náklady na práce či jiná plnění, které v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro splnění objednávky a řádné fungování dodaného zboží či jiného plnění. V souvislosti se zpracováním a podáním nabídky na dodávky zboží či jiného plnění, jakož i s jednáními souvisejícími nejsou dodavatelé oprávněni žádat jakékoli plnění.

Hmotnost

Je-li cena určena dle hmotnosti dodaného zboží, pak se za rozhodující pro její stanovení považuje úřední vážení, jinak zjištění hmotnosti provedené objednatelem.

Splatnost/ počátek lhůty

Jestliže má být zboží či jiné plnění dodáno s doklady, které jsou nutné k převzetí či užívání zboží, např.materiálové listy, zkušební protokoly, dokumenty o kvalitě a jiné, je dodavatel povinen tyto doklady objednateli předat spolu se zbožím či jiným plněním; v opačném případě dodavatel nesplnil svou povinnost a nevzniká mu právo fakturovat sjednanou cenu dodávky.

Platební prostředky

Platebních prostředky jsou zvoleny dle ujednání objednatele a dodavatele. U plateb výměnou nebo přijetím směnky není dotčen nárok objednatele na odečtení skonta.

Poskytnutí záruky

Pokud je dodavatelem vyžadována zálohová platba, uhradí objednatel zálohu na zvláštní účet v bance. Banka bude oprávněna zálohovou platbu vyplatit dodavateli, pokud jí dodavatel po splnění dodávky předloží smluvené listiny, zejména dodací list potvrzený objednatele.

Vzájemný zápočet

Objednatel je oprávněn své pohledávky za dodavatelem započíst na pohledávky dodavatele za objednatelem. Dodavatel souhlasí se zápočtem svých pohledávek a závazků vůči objednateli. Objednatel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vůči dodavateli, včetně pohledávek doposud nesplatných či promlčených. Ostatní Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dodávek, jež byly dodány v menším či větším množství než bylo sjednáno. Objednatel není povinen převzít částečné nebo vícenásobné dodávky, pokud to nebylo předem písemně sjednáno. Totéž platí i případě, že je zboží či jiné plnění dodáno před dojednaným termínem. Objednatel je oprávněn na náklady a nebezpečí dodavatele zaslat zboží či jiné plnění zpět nebo je uskladnit u třetí osoby.

Předpisy pro faktury

Dodavatelé jsou povinni doručit faktury ve dvojím vyhotovení se všemi souvisejícími podklady a údaji po provedené dodávce/výkonu ve správné formě. Objednatel je oprávněn faktury poslat dodavatelům zpět, pokud neobsahují veškeré zákonné a jiné smluvené náležitosti. Nesprávně vyplněné faktury platí jako přijaté teprve po přijetí opravených originálů. Faktury musí obsahovat veškeré objednatelem předepsané údaje a je třeba je doručit ihned, nejpozději 3 dny po dodání zboží či jiné plnění. Faktura nesmí být přiložena k dodávce.

Doba dodání/dodací lhůta

Definice Dohodnutá dodací lhůta se počítá ode dne vystavení objednávky objednatelem. Pokud objednatel uvádí jako dodací lhůtu pracovní týden, musí být předmět dodávky dodán nejpozději poslední pracovní den jmenovaného týdne – týdnem se rozumí pracovní dny v týdnu obvykle pondělí až pátek. Jestliže na poslední pracovní den v týdnu případně den pracovního klidu, musí být předmět dodávky dodán nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni pracovního klidu. Jestliže má být dodávka dodána v určitý den, týden, měsíc nebo kvartál, je dodavatel v prodlení prvním dnem následujícím po uplynutí sjednané dodací lhůty, aniž by bylo třeba upomínky. Je-li termín dodání stanoven jako pravděpodobný, přibližný nebo podobně, je dodací lhůta zachována, jestliže je dodávka dodána do jednoho týdne po stanoveném termínu dodání. Dodavatel je povinen ve sjednaném dodacím termínu či dodací lhůtě dodávku doručit objednateli. Pokud není dohodnuta dodávka „do závodu“ (DAP dle Incoterms 2010), je dodavatel povinen objednatele s dostatečným předstihem informovat o termínu vyzvednutí zboží s ohledem na dobu, dohodnutou s dopravcem pro přeložení a přepravu.
Dodavatel je oprávněn dovolávat se nedodání potřebných dokladů, pokud o ně požádal písemně a neobdržel je v přiměřené lhůtě od doručení žádosti.

Závazky

Dohodnuté dodací termíny a dodací lhůty jsou závazné.

Předčasnost

Předčasné dodávky, dodávky mimo námi jmenované doby odběru zboží tak jako částečné a vícedodávky vyžadují náš souhlas. Pokud je dodávka dopravena před dohodnutým termínem dodání, vyhrazuje si objednatel právo na její vrácení na náklady a nebezpečí dodavatele. Pokud není tato dodávka vrácena zpět, může ji objednatel uskladněna na náklady a nebezpečí dodavatele.

Povinnost podávat informace – zpoždění dodávek

Dodavatel je povinen bezodkladně poté, co dozví nebo měl dozvědět, že nedodrží sjednaný termín dodávky, objednateli oznámit např. pomocí faxu důvod a dobu prodlení a vyžádat si od něj stanovisko. Objednatel je oprávněn vyžadovat, aby dodavatel zvolil bez ohledu na případné zvýšení ceny, které jde k tíži dodavatele, co nejrychlejší způsob doručení. Další nároky objednatele zůstávají nedotčeny.

Právní následky

Při nedodržení termínu vlivem poruch na provoze dodavatele je objednatel oprávněn odmítnout dodání chybějících dodávek v náhradní lhůtě. Právo objednatele na náhradu škody, jakož i další zákonné nároky zůstávají nedotčeny. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží či jiného plnění náleží objednateli nároky plynoucí z obchodního zákoníku a dalších právních předpisů.
Jestliže objednatel v objednávce či jiném ujednání výslovně uvede, že nemá zájem na dodávce zboží či jiného plnění po stanoveném termínu dodání, nastávají prvním dnem prodlení účinky odstoupení od smlouvy. Objednatel je však před termínem dodání oprávněn oznámit, že trvá na dodání zboží či jiného plnění i v případě prodlení. V případě, že se dodavatel ocitne v prodlení, objednatel mu podle svého uvážení může poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu k dodání zboží či jiného plnění; po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit či zvolit jiné nároky plynoucí z obchodního zákoníku. Převzetím zpožděné dodávky nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a jiné sankce. Dodavatel se vzdává možnosti dodatečného dodání po stanovené dodací lhůtě. Při nedodržení termínu dodání se dodavatel bez upomínání dostává do prodlení.

Smluvní pokuta

V případě, že je dodavatel v prodlení s dodáním zboží či jiného plnění, je objednatel oprávněn požadovat za každý započatý kalendářní týden prodlení smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny dodávky, nejvýše však 10 % z celkové ceny dodávky. Další nároky objednatele zůstávají tímto nedotčeny.

Přeprava/Odpovědnost za rizika

Pokud není jinak dohodnuto, pak jdou náklady na přepravu, pojištění a balení k tíži dodavatele. Pokud je sjednáno, že cena nezahrnuje přepravu zboží či jiného plnění a náklady takto vzniklé jdou k tíži objednatele, je dodavatel povinen zasílat zboží za co nejnižších nákladů, pokud si objednatel nevyžádal určitý druh přepravy; v opačném případě jdou vícenáklady na přepravu k tíži dodavatele. Vícenáklady na urychlenou přepravu, která je nutná z důvodů dodržení dodacího termínu, nese dodavatel. Pokud je sjednaná zpětná zásilka prázdných obalů nebo obalového materiálu, jdou náklady k tíži dodavatele. Pokud není sjednáno jinak, platí DAP Incomterms 2010.

Dodržování zákonných požadavků a technických norem

Všechny dodavateli uvedené nebo objednatelem v objednávce či jiném ujednání požadované vlastnosti, včetně certifikátů a firemních osvědčení, platí jako zaručené. K materiálům, které na základě právních předpisů a norem svým složením nebo svým působením na životní prostředí vyžadují zvláštní zacházení ve vztahu k obalům, přepravě, manipulaci a/nebo odstraňování odpadu, ¨je dodavatel povinen předat bezpečnostní list, podrobné informace pro výrobu jakož i příslušný list o možných nehodách (přeprava). V případě změny materiálů, právních předpisů a změny stanoviště výrobního závodu předá dodavatel aktualizované bezpečnostní listy. K výzvě objednatele dodavatel neprodleně předá požadované doklady o původu (např. prohlášení dodavatelů, potvrzení o přepravě zboží apod.) se všemi potřebnými údaji a řádně podepsané, pokud tak neučinil již při předání zboží či jiného plnění.

Reklamace závad/Vstupní kontrola

Objednatel zboží či jiné plnění převezme a jeho vizuální prohlídku provede nejpozději do 10 dnů po převzetí. Zjištěné vady objednatel neprodleně po zjištění reklamuje u dodavatele. Pokud bude objednatel postupovat v souladu s tímto ustanovením, nemá dodavatel právo uplatnit námitku zpožděné reklamace vad. V rámci prohlídky zboží či jiného plnění dle předchozího ustanovení není objednatel povinen provést laboratorní či jiné obdobné zkoumání.

Záruka

Všeobecné

Zákonná ustanovení týkající se věcných a právních vad zboží či jiných plnění se použijí, pokud není následně stanoveno jinak. Úhradou ceny dodávky či jiného plnění se objednatel nevzdává svých nároků z vad ani neuznává dodávky či jiná plnění jako bezvadné či provedené v souladu se smlouvou.

Popis stavu

Dodavatel odpovídá za to, že dodané zboží či jiné plnění bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému či obvyklému účelu a zachová si garantované, smluvené či obvyklé vlastnosti. Dodávané zboží či jiné plnění musí odpovídat dohodnutým specifikacím. Změny produktů popř. změny ve výrobě dodavatele, které by vedly ke změnám ve specifikaci, výkresech nebo kvalitativním standardu nebo by jiným způsobem měly vliv na kvalitu, provozní bezpečnost nebo funkci produktů objednatele, je možné provádět pouze po jeho předcházejícím písemném souhlasu.

Odstranění závad

Všeobecné

Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vad zboží či jiného plnění nebo náhradní dodávku. Dodavatel nese všechny výdaje, které jsou nutné pro účely odstranění vad nebo náhradní dodávku. Objednatel je oprávněn na náklady dodavatele provést odstranění vad sám nebo prostřednictvím třetích osob, pokud existuje nebezpečí vzniku škod v důsledku prodlení nebo zvláštní potřeba urychlení. Právo na náhradu škody zůstává objednateli nedotčeno.

Právo volby

Při neodpovídající dodávce jsme oprávněni požadovat v námi předepsané dodací lhůtě podle naší volby bezplatnou opravu nebo dodávku bezchybného zboží.

Náklady na záruky

Veškeré náklady, především náklady na přepravu, cesty, práci a materiál, vzniklé v souvislosti s reklamací vad objednatelem nese dodavatel. Právo na náhradu škody objednatele zůstává nedotčeno. Při dodání zboží s vadami je objednatel oprávněn jej po oznámení vad zaslat dodavateli na jeho náklady zpět. Jestliže dodavatel nedodá bezvadné zboží či jiné plnění ve lhůtě 8 dní od oznámení vad, je objednatel oprávněn dle své volby k odstoupení od smlouvy popř. žádat slevu z ceny. Stanovení lhůty není nutné, pokud dodavatel odepře dodání bezvadného zboží či jiného plnění, anebo v případě, kdy objednatel nemá zájem na dalším plnění ze strany dodavatele, neboť dodáním vadného zboží či jiného plnění byla smlouva porušena podstatným způsobem; v takovém případě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.. Nárok na náhradu škody není odstoupením dotčen.

Vytvoření náhrad atd.

V případech uvedených v čl. „Právo volby“ nebo tehdy, když dodavatel nesplní své povinnosti ze záruky neprodleně dle výzvy objednatele, je objednatel oprávněn na náklady dodavatele vadné díly opravit nebo je nahradit a vzniklé škody odstranit. Pokud by dodavatel nezačal neprodleně po výzvě objednavatelem s odstraňováním závad, přísluší v nutných případech objednavateli, především z důvodu odvrácení aktuálních nebezpečí nebo zabránění větším škodám právo provést tyto opravy tyto sám nebo toto nechat provést třetí stranou vše na náklady dodavatele. Drobné vady mohou být po předchozí dohodě s dodavatelem odstraněny objednatelem, aniž by tím byla dotčena záruka poskytnutá dodavatelem. Vzniklé náklady je objednatel oprávněn vymáhat po dodavateli.

Zadržení

U vadné dodávky je objednatel oprávněn částečně zadržet platbu dle podílu vadné části až do řádného splnění dodávky.

Záruční doba

V případě dodání náhradního zboží či jiného plnění nebo odstranění vady výměnou součástky běží záruční doba znovu. Záruční lhůta činí 2 roky. Na dodávky zboží či jiných plnění, které jsou ze své povahy nebo dle prohlášení objednatele učiněném v objednávce či jiném ujednání určeny pro stavbu nebo při výkonu pro stavbu, činí záruční lhůta 5 let. Záruční lhůta začíná běžet předáním popř. přijetím zboží či jiného plnění. Záruční doba počíná běžet předáním zboží či jiného plnění. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou nelze dodané zboží či jiné plnění užívat pro jejich vady.

Klauzule o záruce

U objednávek na práci ve mzdě, především u opracování odlitků, je dodavatel povinen přesně dodržet návod poskytnutý objednatelem. Při nejasnostech nebo pochybnostech je si dodavatel povinen vyžádat stanovisko objednatele. Přijetím objednávky na práci ve mzdě dodavatel potvrzuje, že je technicky vybaven pro řádné splnění objednávky. V případě dodání vadného zboží či jiného plnění (např. při porušení povinnosti vysvětlení, poradenství nebo kontroly) či při nedodržení závazků ze záruky je objednatel oprávněn požadovat náhradu tím vzniklé škody. Dodavatel přebírá v těchto případech všechny náklady a výdaje, včetně nákladů na možné právní sledování nebo akci odvolání. V ostatním platí zákonná ustanovení. Dodavatel nám musí na naše vyžádání doložit existenci pojištění povinného ručení za produkt, které především pokrývá riziko vrácení, v dostačující výši. Z titulu náhrady škody vzniklé dodáním vadného zboží či jiného plnění či nedodržením závazků ze záruky je objednatel oprávněn žádat zaplacení všech souvisejících nákladů a výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení či soudní vymáhání. V ostatních případech platí zákonná ustanovení. Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele doložit existenci pojištění.

Nárok na odškodnění

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn dodané zboží či jiné plnění dále poskytnout jako součást vlastního plnění třetí osobě. Dodavatel je objednateli povinen nahradit veškerou škodu, která by mu vznikla v důsledku vad jím dodaného zboží či jiného plnění, včetně smluvních pokut, které objednatel zaplatí třetí osobě v důsledku těchto vad, a dalších nákladů a výdajů, které byl objednatel nucen vynaložit ve prospěch třetích osob v důsledku vad dodavatelem dodaného zboží či jiného plnění.

Informace

Objednatel je povinen dodavatele bezodkladně písemně informovat o všech nárocích, které po něm uplatňují třetí osoby v souladu s čl. „Nárok na odškodnění“. Objednatel dodavateli v odůvodněných případech poskytne příležitost k přezkoumání škodného případu a k odsouhlasení nutných opatření, např. jednání o vyrovnání. Dodavatel se zavazuje neprodleně objednatele informovat o známých nastávajících rizicích a poruchách, a umožnit objednateli uplatnit jeho odpovídající nároky ve vzájemné shodě.

Pojištění

Dodavatel se zavazuje mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění 50 milionů korun českých, ledaže je s objednatelem písemně sjednáno jinak.

Odvolání

Dodavatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou vadami dodaného zboží či jiného plnění. Tato škoda zahrnuje i plnění, která bude objednatel nucen v takovém případě poskytnout v důsledku porušení předpisů o bezpečnosti výrobků nebo na základě zákonných záruk dle tuzemských či zahraničních předpisů. Tato škoda obsahuje i náklady na preventivní stažení vadného zboží z oběhu nebo od zákazníka. Dodavatel je povinen mít sjednáno pojištění pokrývající rizika z jeho podnikatelské činnosti; pojistnou smlouvu je povinen k výzvě objednatele předložit k nahlédnutí.

Vyšší moc

Vyšší moc, kterou se rozumí výjimečná událost nebo okolnost vymykající se kontrole, které se nelze vyhnout ani ji překonat, zejména stávky, nepokoje, nově přijatá úřední opatření, přírodní či jiné katastrofy, pokud vedou k omezení nebo zastavení výroby, osvobozují objednatele po dobu jejich trvání a rozsahu jejich působení od povinnosti převzít objednané zboží či jiné plnění. Objednatel je však povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit dodavateli. Obdobně platí toto ustanovení i pro dodavatele. Události vyšší moci opravňují objednatele i dodavatele odstoupit od smlouvy bez nároku na náhradu škody.

Výhradní vlastnictví

V případě, že objednatel poskytuje zálohové platby jiným způsobem než dle čl. „Poskytnutí záruky“, nabývá vlastnické právo k dodávanému zboží okamžikem zaplacení zálohy nebo vyrobením zboží, jestliže zboží v okamžiku úhrady zálohy neexistovalo. Dodavatel je povinen toto zboží pro objednatele bezúplatně uschovat, uskladnit odděleně od ostatního zboží a označit tak, aby bylo dostatečně odlišeno od ostatního zboží. Dodavatel není oprávněn se zbožím ve vlastnictví objednatele nijak nakládat a je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých skutečnost dotýkajících se jeho vlastnického práva (poškození zboží, uplatnění zástavních či zadržovacích práv apod.). Pokud objednatel dodavateli předá věci určené ke splnění dodávky (látky, díly, nádoby a speciální obaly), zůstává objednatel jejich vlastníkem, ledaže by se zpracováním staly součástí dodávaného zboží či jiného plnění. Věci předané objednatelem je dodavatel oprávněn používat pouze dle určení. V případě, že věc předaná objednatelem bude zničena či jinak poškozena, aniž by byla určena ke zpracování dle věty první tohoto ustanovení, je dodavatel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu. Dodavatel je povinen mít sjednáno pojištění pokrývající škody dle tohoto článku a jeho existenci objednateli na vyžádání doložit. Vlastnické právo k dodaného zboží či jinému plnění přechází na objednatele okamžikem jeho předání, není-li sjednáno nebo stanoveno jinak.

Postoupení pohledávek

Postoupit pohledávky za objednatelem je dodavatel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Postoupení pohledávky bez souhlasu objednatele je neplatné a objednatel takové pohledávky třetí osobě neuhradí.

Odstoupení od insolvence

Pro případ, že bude proti dodavateli jako dlužníkovi zahájeno insolventní řízení, bude zjištěn úpadek dodavatele, prohlášen konkurs na majetek dodavatele nebo nebude konkurs prohlášen pouze pro nedostatek majetku dodavatele nebo jestliže dodavatel zastavil platby podstatné části svých závazků je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i poté, co byla smlouva dodavatelem částečně plněna.

Modely, nástroje, výkresy a dodané produkty

Dodavatel je povinen zavázat své subdodavatele odpovídajícím způsobem. Pokud objednatel opatřuje dodavateli věci potřebné ke splnění objednávky, je dodavatel oprávněn je zpracovat či jinak použít jen pro účely této objednávky. Výkresy, listy norem, tiskové předlohy, šablony, modely, vzorky, profily, nástroje a jiné objednatelem dodané podklady dodavateli pro provedení zakázky, tak jako know-how zůstávají výhradním vlastnictvím OBJEDNATELE a nesmí být bez písemného souhlasu OBJEDNATELE předány třetím osobám nebo se používat pro jiné než smluvené účely. Dodavatel je povinen s těmito podklady nakládat jako s důvěrnými, udržovat je v tajnosti a po vyžádání OBJEDNATELE je ihned předat. Dodavatel je povinen tyto doklady na své náklady starostlivě opatrovat, uchovávat a pojistit proti škodám a ztrátě. Jakékoli úpravy a změny těchto dokladů vyžadují předchozí písemný souhlas OBJEDNATELE. Dodavatel není oprávněn tyto doklady zadržet. Dodavatelé modelů se zavazují dodat modelová zařízení, která odpovídají výkresu a tvaru, a mají garantovánu funkčnost.

Mlčenlivost

Ceny za dodání zboží či jiného plnění jsou důvěrné a nesmí být sděleny či jinak zpřístupněny třetím osobám. Dodavatel je povinen udržovat striktně v tajnosti všechna objednatelem předaná zobrazení, výkresy, propočty a jiné podklady a informace; prozradit je či jinak je zpřístupnit třetím osobám je dodavatel oprávněn pouze po předchozí, písemném souhlasu objednatele. Povinnost dle věty první tohoto ustanovení se vztahuje i na údaje o osobách a platí také po ukončení smlouvy, jakož i v případě, že k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem vůbec nedošlo; zaniká však, pokud se utajené informace stanou všeobecně známými. Dodavatel je povinen své subdodavatelé zavázat v souladu s tímto ustanovením.

Ochranná práva třetích osob

Dodavatel odpovídá za to, že dodávané zboží či jiné plnění je prosto práv třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní u objednatele své právo ke zboží či jinému plnění, objednatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí dodavateli. Dodavatel je povinen takové právní vady zboží či jiného plnění v přiměřené lhůtě stanovené mu k tomu objednatelem na své náklady odstranit.

Místo plnění, volba práva a soudní příslušnost

Místem plnění je místo uvedené v objednávce či obdobném ujednání. Pro smluvní vztahy platí výlučně právo České republiky s vyloučením kolizního práva a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Objednatel a dodavatel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodli, že místně příslušný k projednání jejich sporu je soud v Brně (pro objednatele Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.) či v Plzni (pro objednatele Slévárna HEUNISCH, a.s.).

Salvátorská klauzule

Pokud by se některé ustanovení těchto podmínek či dalších dohod stalo neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení, ledaže právní předpis stanoví jinak. Objednatel a dodavatel jsou povinni neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením podobného významu.

Ostatní

Klauzule o šrotu

Dodavatelé šrotu odpovídají za to, že dodaný šrot byl kontrolován a neobsahuje výbušniny, předměty, jež mohou explodovat, ani uzavřená dutá tělesa. Dodavatelé šrotu odpovídají za to, že jejich subdodavatelé provedli kontrolu dle tohoto ustanovení. Dodavatelé šrotu dále odpovídají za to, že dodaný šrot odpovídá dohodnutým analýzám a předlohám a není radioaktivně kontaminován.

Kvalita/ opravné práce

Objednatel je oprávněn kontrolovat během výroby a před dodáním zboží či jiného plnění kvalitu použitého materiálu, přesnost rozměrů a množství a kvalitu vyrobených dílů tak, aby odpovídala objednávce, a to i v závodě dodavatele nebo jeho subdodavatelů.

Pořízení náhradních dílů

Dodavatel se zavazuje akceptovat objednávky a dodávat náhradní díly ještě minimálně 10 let od dodání zboží či jiného plnění.

Ochrana dat

Dodavatel poskytuje objednateli souhlas s nakládáním s osobními údaji, které mu poskytl, a to v nezbytném rozsahu.

Subdodavatel

Dodavatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z objednávky či jiného ujednání s objednatelem pouze s jeho předchozím písemným souhlasem; to platí i pro subdodávky.

Různé

Pro výklad obchodní doložky platí Incoterms ve znění při uzavření smlouvy. Osoby, které během plnění smlouvy provádějí práce v prostorách závodu objednatele, jsou povinny dodržovat příslušná provozní opatření, se kterými je objednatel seznámí. Objednatel neodpovídá za škody na zdraví a jiné škody, které se stanou těmto osobám v prostorách závodu, pokud byly způsobeny úmyslným nebo hrubým porušením povinností těchto osob. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel, osoby jednající jeho jménem či jeho zástupci a zaměstnanci budou orgány činnými v trestním řízení stíháni, obviněni či obžalováni, zejména pro trestné činy podvodu, přijetí úplatku, podplácení, zneužití informací v obchodním styku, neoprávněného podnikání atd.

Heunisch Guss